به عنوان صاحب یک کسب و کار کوچک یا متوسط، احتمالا آگاه هستید که تهدیدات امنیتی سایبری در حال افزایش است. یادگیری مسائل مربوط به مراقبت و چگونگی پاسخ بهتر به تهدیدات می تواند به شما در حفظ امنیت کسب و کار کمک کند. در این دوره با حفظ داده و حساب های آنلاین، استفاده از فریمورک NIST Cybersecurity، استاندارد بین المللی ایجاد شده توسط موسسه ملی استاندارد ها و فناوری، مراحل ایمن سازی کسب و کار و غیره آشنا می شوید.

سرفصل:

 • معرفی دوره
 • امنیت فیزیکی در مقابل امنیت سایبری
 • شناسایی آنچه شما را از دیگران ارزشمند می سازد
 • حفاظت از اطلاعات و حساب های ارزشمند
 • تشخیص نقص
 • پاسخ دادن به یک حادثه به روش کارآمد
 • بازیابی از نقص
 • چک لیست فن آوری برای کسب و کارهای کوچک و متوسط
 • تهدیدات امنیتی سایبری چیست؟
 • بهترین شیوه های دسترسی به حساب کاربری
 • راه حل های فناوری برای محافظت از یک کسب و کار
 • مدیریت اعتبار
 • و غیره