کاربران صفحات گوگل از جداول محوری استفاده می کنند تا خلاصه و چکیده ای از داده کسب و کار خود را داشته باشند. در این دوره با نحوه خلاصه سازی و تنظیم مجدد داده با جداول محوری، نحوه ایجاد داده، ایجاد جداول محوری، ویرایش منبع داده، افزودن فیلدهای محاسبه سفارشی، مرتب سازی و فیلتر داده برای نمایش دقیق اطلاعات مورد نیاز آشنا می شوید.

سرفصل:

 • ایجاد و دست کاری جداول محوری
 • ایجاد جداول محوری
 • ویرایش منبع داده جداول محوری
 • تغییر عملیات خلاصه از فیلد مقدار
 • ایجاد فیلد محاسبه
 • نمایش و پنهان کردن مجموع
 • دستکاری جداول محوری
 • مرتب سازی مقادیر در جداول محوری
 • فیلتر جدول محوری با rule
 • فیلتر جدول محوری با selection
 • فیلتر جدول محوری با search filter
 • فیلتر جدول محوری با filter field
 • فیلتر جدول محوری با نمایش و پنهان کردن کنترل های جزئیات
 • نتیجه
 • اطلاعات بیشتر