پیشنهاد فرادرس

آموزش تحلیلگر کسب و کار دیجیتال

دسته بندی ها: آموزش کسب و کار ، آموزش های لیندا (Lynda)

امروزه سازمان ها بیشتر از پیش در زمینه فناوری های دیجیتالی مانند هوش مصنوعی، یادگیری ماشینی و رباتیک سرمایه گذاری می کنند. این فناوری های جدید تغییراتی را در مدل های کسب و کار، عملیات تجاری و تجارب و انتظارات مشتری ایجاد کرده است. این دوره برای کمک به تحلیلگران کسب و کار و متخصصان پروژه طراحی شده است تا معنی این تغییرات  و چگونگی پیاده سازی آنها را از دیدگاه تجاری توصیف کند. همچنین ایجاد زبان طبیعی، blockchain، تشخیص گفتار، هوش ازدحامی و فناوری های جدید دیگر، پروژه های دیجیتال و AI و غیره آشنا می شوید.

سرفصل:

 • معرفی دوره
 • طرز فکر یک تحلیلگر کسب و کار دیجیتال
 • تبدیل به یک تحلیلگر کسب و کار دیجیتال
 • تولید زبان طبیعی
 • هوش ازدحامی
 • Blockchain
 • پیوند AI با فرآیند کسب و کار سنتی
 • اتوماسیون هوشمند در agile
 • چگونه سفر مشتری تحت تاثیر قرار می گیرد
 • نظارت بر نتایج
 • و غیره
Learning Digital Business Analysis Publisher:Lynda Author:Angela Wick Duration:1h 26m Level:Intermediate

Discover how new digital technologies such as artificial intelligence, machine learning, and robotics are changing traditional business models and processes. Learn what these changes mean and how to implement them from a business perspective.
Released: 6/21/2018
More and more organizations are making investments in digital technologies such as artificial intelligence, machine learning, and robotics. These new technologies have sparked changes to business models, business operations, and customer expectations and experiences. This course was designed to help business analysts and project professionals grasp what these changes mean and how to implement them from a business perspective. Angela Wick explores natural language generation, speech recognition, swarm intelligence, blockchain, and other exciting new technologies, laying out how each one can fit into your business processes. Plus, she covers how these innovations can impact traditional business analysis practices and explains how the customer journey is affected by digital and AI projects.
Topics include:
The mindset of a digital business analyst
Transforming into a digital business analyst
Natural language generation
Swarm intelligence
Blockchain
Linking AI to traditional business process work
Intelligent automation in agile
How the customer journey is impacted
Monitoring the results
Introduction
The mindset of a digital BA
3m 59s
Transform your business analyst career
1m 8s
Intelligent automation and digital landscape
4m 14s
Transforming into a digital business analyst
4m 4s
Understand the capabilities
3m 41s
1. Transforming Your Projects: Part 1, Human Interaction
Natural language generation
4m 9s
Speech recognition and voice technologies
3m 59s
Chatbots and virtual agents
4m 8s
Robotic process automation
3m 52s
2. Transforming Your Projects: Part 2, Data Tools
Biometrics
3m 49s
Machine and deep learning
4m 25s
Video and image analysis
3m 47s
Swarm intelligence
3m 31s
Blockchain
3m 17s
3. Impact to Requirements and Business Analysis
Linking the capabilities together
3m 38s
How are requirements the same?
3m 41s
How are requirements different?
4m 8s
Linking to business process
3m 28s
Intelligent automation in agile
4m 2s
4. Technique Highlights
Experiments and hypothesis
3m 33s
Business measurements of success
3m 26s
The customer journey and user experience
3m 33s
Monitoring the results
3m 53s
Conclusion
Next steps
1m 17s

پیشنهاد فرادرس

لینک های دانلود حجم فایل: 637.0MB همراه با زیرنویس انگلیسی Lynda Digital Business Analyst_git.ir.rar
captcha