امروزه سازمان ها بیشتر از پیش در زمینه فناوری های دیجیتالی مانند هوش مصنوعی، یادگیری ماشینی و رباتیک سرمایه گذاری می کنند. این فناوری های جدید تغییراتی را در مدل های کسب و کار، عملیات تجاری و تجارب و انتظارات مشتری ایجاد کرده است. این دوره برای کمک به تحلیلگران کسب و کار و متخصصان پروژه طراحی شده است تا معنی این تغییرات  و چگونگی پیاده سازی آنها را از دیدگاه تجاری توصیف کند. همچنین ایجاد زبان طبیعی، blockchain، تشخیص گفتار، هوش ازدحامی و فناوری های جدید دیگر، پروژه های دیجیتال و AI و غیره آشنا می شوید.

سرفصل:

 • معرفی دوره
 • طرز فکر یک تحلیلگر کسب و کار دیجیتال
 • تبدیل به یک تحلیلگر کسب و کار دیجیتال
 • تولید زبان طبیعی
 • هوش ازدحامی
 • Blockchain
 • پیوند AI با فرآیند کسب و کار سنتی
 • اتوماسیون هوشمند در agile
 • چگونه سفر مشتری تحت تاثیر قرار می گیرد
 • نظارت بر نتایج
 • و غیره