نقش های محصول می توانند نام های مختلفی از سازمان داشته باشند. در این ویدئو، ما به طور خلاصه، عناوین مختلفی را که ممکن است افراد محصول داشته باشند پوشش می دهیم که دامنه قابل توجهی و عدم تطابق آنها را دربر می گیرد.

سرفصل:

  • مدیر محصول چه کارهایی را در طول روز انجام می دهد؟