شما باید موانع موجود در علم انگیزش را فرا بگیرید: نیازهای روحی. این سه نیاز در قلب انسان ها رشد می کنند و محور افقی طیف مدل انگیزه را تشکیل می دهند.

سرفصل:

  • چه عواملی باعث ایجاد انگیزه در مردم می شود؟