پیشنهاد فرادرس

آموزش گواهینامه مدیریت پروژه

دسته بندی ها: آموزش های Packtpub ، آموزش مدیریت پروژه ، آموزش کسب و کار

تقاضا برای مدیران پروژه در حال افزایش است، زیرا شرکت ها اهمیت این نقش را درک می کنند. در این دوره با مهارت های لازم برای یادگیری مدیریت پروژه، منابع مورد نیاز برای اتخاذ گواهینامه مدیریت پروژه، فرصت های حرفه ای هیجان انگیز در زمینه های صنعتی به عنوان مدیر پروژه، مشاور پروژه، تحلیلگر پروژه، مدیر برنامه و مدیر دفتر مدیریت پروژه و غیره آشنا می شوید.

سرفصل:

 • مقدمه ای بر مدیریت پروژه
 • اصول مدیریت پروژه
 • تحویل پروژه
 • مراحل پروژه
 • مدیریت تغییر در مدیریت پروژه
 • چیزهایی که شما را در یک دانشگاه یا در یک دوره مدیریت پروژه آموزش نمی بینید
 • دوره مدیریت
 • تفاوت بین مدیریت پروژه های خوب و مدیریت پروژه های بزرگ
 • ابزارهای مدیریت پروژه
 • ابزارهای مدیریت پروژه مورد علاقه من و نحوه استفاده از آن برای مدیریت پروژه های شما
 • مثال زندگی واقعی یک پروژه
 • دیگر ابزارهای مدیریت پروژه مورد استفاده
 • اطلاعات بیشتر در مورد مدیریت پروژه
 • محاسبه بودجه پروژه شما
 • فرصت های شغلی و حقوق
 • چگونه می توانید گواهینامه مدیریت پروژه بگیرید؟
 • جمع بندی
آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Project Management Certification: A Project Management Course [Video] Publisher:Packtpub Author:Mauricio Rubio Duration:1 hours 56 minutes

Project Management Certification to get into an industry that is adding 1.5 million jobs each year: Project Management
The demand for project managers is increasing at an insane rate as more and more companies realize the importance of this role. This course teaches you all the skills you will need to learn project management and have the best chance at getting the job you want. The author also shares resources you can use to get formally certified for free or at a very low cost by some of the leading universities in the world. He shows you what you need to know and what you have to do, leveraging his experience as a project management expert. Project management positions are growing at 1.5 million opportunities per year and providing exciting career opportunities across industry domains as a project manager, project consultant, project analyst, program manager and project management office manager. Project management is an essential skill-set for many careers and in many contexts in our lives.
Style and Approach
This project management course is about how to become a project manager, and is designed to provide you with the in-depth knowledge and skills you need to become a successful project manager in any industry.
Released: Wednesday, June 27, 2018
Introduction to Project Management
Project Management Fundamentals
Project Delivery
The Phases of a Project
Change Management in Project Management
Things They Don't Teach You at a University or in a Project Management Course
The Difference between Good PMs and Great PMs
Project Management Tools
My favourite Project Management Tool & how you can use it to manage your Projects
A Real Life Example of a Project
Other Project Management tools you can use
More About Project Management
Calculating your project budget
Job opportunities and salaries
How and where you can get certified as a PM
Wrap up the Course
Thank You & Goodbye!

پیشنهاد فرادرس