آیا می خواهید معماری و مهندسی را با تبدیل فایل های Revit خود به تجربیات واقعیت مجازی نشان دهید؟ در این دوره با متدهای اکسپورت استراتژیک برای فایل های Revit، دریافت فایل های Revit برای اکسپورت، استفاده از export views، پیوند به مدل و reassign mapping، نحوه ایمپورت فایل ها به یونیتی، فرایندهای مصورسازی و غیره آشنا می شوید.

سرفصل:

 • معرفی
 • استفاده کمتر از مدل های 3D شما؟
 • چیزی که باید بدانید
 • اکسپورت از Revit
 • مدل Revit خود را برای اکسپورت آماده کنید
 • راه اندازی export views
 • Export geometry
 • 3ds Max
 • پیوند مدل به 3ds Max
 • Remap UVW
 • ایمپورت Geometry  به یونیتی
 • Unity interface
 • سازمان دهی در پروژه های یونیتی
 • ایمپورت geometry
 • عناصر جستجو و جایگزینی
 • توپوگرافی و زمینه
 • متریال و نورپردازی
 • متریال در یونیتی
 • ایمپورت و ایجاد متریال
 • افزودن متریال به scene
 • نورپردازی در یونیتی
 • تنظیم نور خورشید
 • Player Controls
 • Fly-through camera
 • First-person walkthrough
 • Room-scale VR
 • نتیجه
 • مراحل بعدی