آموزش پیشنهادی فرادرس

طراحی موثر RESTful APIs

دسته بندی ها: آموزش های لیندا (Lynda) ، آموزش طراحی وب

طراحی-موثر-restful-apis

در این آموزش تصویری با اصول طراحی API های مبتنی بر Rest آشنا می شوید.

این دوره آموزشی محصول موسسه Lynda می باشد.

سرفصل های دوره:

 • برنامه ریزی API
 • سه روش برای اضافه کردن یک API
 • نکاتی برای رابط های برنامه کاربردیمدلسازی API
 • طراحی API های موثر: قسمت اول
 • مروری برHTTP
 • آشنایی با ETags
 • طراحی API موثر: قسمت دوم
 • لایه بندی سیستم ها 
 • بررسی API بدون اسناد و مدارک
 • و...

عنوان دوره: Lynda Effective Design of RESTful APIs سطح: متوسط مدت زمان:  44 دقیقه نویسنده: Keith Caseyتوضیحات:

Developers creating websites needs to know how to build RESTful APIs correctly. This course will help you plan and model your own APIs and understand the six REST design constraints that help guide your architecture. Author Keith Casey starts with a simple overview, including advice on identifying the users or "participants" of your system and the activities they might perform with it. He'll help you paper test your model, validating the design before you build it. You'll then explore the HTTP concepts and REST constraints needed to build your API. Challenges along the way help you test your skills and open your mind to other API design possibilities, such as APIs without documentation.
Topics include:
  The three approaches to adding an API
  Modeling tips
  Creating and grouping API methods
  Mapping activities to verbs and actions
  Validating your API
  Working with HTTP headers and response codes
  Caching
  Layered systems
  Creating a uniform interface

Welcome 37s What you should know before watching this course 21s Using the challenges 34s 1. Planning an Effective API 9m 21s Three approaches to adding an API 4m 13s Tips for modeling APIs 1m 7s Identifying participants 1m 11s Identifying activities and breaking them into steps 1m 7s Challenge: Identify participants and activities to order a book online 44s Solution: Identify participants and activities to order a book online 59s 2. Modeling an Effective API 9m 1s Creating and grouping API methods 2m 36s Mapping activities to verbs and actions 3m 37s Validating your API by testing 1m 1s Challenge: Validating your API model 35s Solution: Validating your API model 1m 12s 3. Designing an Effective API: Part One 13m 14s Overview of HTTP 2m 10s HTTP headers and response codes 3m 54s Challenge: Generate response codes 25s Solution: Generate response codes 37s REST APIs: The six constraints 40s Constraints 1 and 2: Client and stateless servers 1m 54s Constraint 3: Cache 2m 22s Challenge: Understanding caching with ETags 38s Solution: Understanding caching with ETags 34s 4. Designing an Effective API: Part Two 10m 14s Constraint 4: Layered systems 2m 39s Constraint 5: Code on demand 1m 19s Constraint 6: Uniform interfaces 4m 53s Challenge: Exploring an API without the documentation 39s Solution: Exploring an API without the documentation 44s Conclusion 49s Next steps 49s

حجم فایل: 147MB

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Lynda Effective Design of RESTful APIs

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس