در این دوره با اصول پیشرفته طرح بندی و Composition، عناصری مانند شکل، رنگ و فضای منفی، نحوه استفاده از تنش، مقیاس، تکرار، و سلسله مراتب، ایجاد طرح بندی، crop تصاویر و کلمات آشنا می شوید.

سرفصل:

 • مقدمه
 • عناصر Composition
 • شکل و خط
 • کامپوزیشن و رنگ پیچیده
 • تفکر سه بعدی
 • معنی تایپوگرافی
 • فضای منفی
 • فرمت های پویا
 • کامپوزیشن پیشرفته
 • تنش
 • کنتراست بالا سیاه و سفید
 • مقیاس
 • فرم تکراری
 • سلسله مراتب و معنا
 • Proportions
 • راه حل های متقارن
 • عدم تقارن و تابع
 • فرآیندهای طرح جایگزین
 • ناسازگاری
 • ویژگی ها
 • مینیمالیسم
 • حداکثر گرایی
 • ریتم در طراحی پی در پی
 • Unorthodox cropping
 • نتیجه
 • مراحل بعدی