رابط خط فرمان Angular به اختصار Angular CLI ابزار توصیه شده برای ساخت و نگهداری اپلیکیشن های Angular است. در این دوره با افزایش بهره وری با Angular، نحوه طراحی Angular CLI نه تنها برای ایجاد پروژه های جدید بلکه همچنین برای نحوه مراقبت از گردش کار و تست اپلیکیشن، ایجاد پروژه های جدید، سفارشی سازی سرور توسعه، کد اپلیکیشن Angular، اجرای تست ها و غیره آشنا می شوید.

سرفصل:

  • معرفی دوره
  • نصب و استفاده از رابط خط فرمان Angular
  • ایجاد پروژه های جدید Angular
  • افزودن دارایی های اپلیکیشن و کتابخانه های اپلیکیشن
  • سفارشی سازی سرور توسعه
  • ایجاد کد اپلیکیشن Angular
  • ایجاد اپلیکیشن Angular
  • تست گزینه های در حال اجرا
  • خروج از CLI