Oreilly_Java_Concurrency_LiveLessons

این دوره، نحوه ی ساخت و توسعه برنامه های کاربردی نرم افزاری همزمان و با کیفیت و فریمورک های قابل استفاده مجدد را از طریق استفاده از الگوها، طراحی شی گرا و تکنیک های برنامه نویسی تابعی و ویژگی های زبان جاوا، از جمله عبارات لامبدا Java 8 و جریان های موازی آموزش می دهد.

سرفصل ها:

 • مقدمه
 • هم زمانی در جاوا
 • مزایای اصلی توسعه نرم افزار همزمان
 • شناسایی پیچیدگی های ذاتی نرم افزار همزمان
 • فریمورک ها و مکانیسم Threading جاوا
 • چرخه عمر Java Thread و نحوه مدیریت آن
 • نحوه جداسازی Java Executor framework از مدیریت Thread
 • ویژگی های برنامه نویسی تابعی جاوا 8
 • فریمورک های هم زمانی
 • مکانیزم همگام سازی جاوا
 • درک کلاس های کلیدی همگام سازی جاوا در برنامه های همزمان
 • برنامه نویسی  lock-free و  thread-safe
 • درک طراحی و پیاده سازی یک برنامه مدیریت منابع همزمان
 • درک طراحی و پیاده سازی یک برنامه دانلود محتوا همزمان
 • رک طراحی و پیاده سازی یک برنامه دانلود محتوا همزمان با استفاده از فریمورک همگام سازی جاوا 8
 • تجزیه و تحلیل کد منبع از کلاس های java.util.concurrent
 • تحلیل پیاده سازی مکانیزم های Java threading
 • تحلیل پیاده سازی مکانیزم  هماهنگ سازی جاوا
 • خلاصه