این دوره SEO و نحوه افزایش رتبه وب سایت در گوگل را به صورت کامل ارائه می دهد . این آموزش تصویری بهینه سازی موتور جستجو ، استفاده از Fiverr ، بهینه سازی آدرس و تصاویر ، به اشتراک گذاری داده ها ، استفاده از SEO به عنوان یک منبع درآمد و لینک های nofollow و Dofollow را مورد بررسی قرار می دهد.

این دوره آموزشی محصول موسسه Udemy است.

سرفصل های دوره:

 • بهینه سازی موتور جستجو
 • موتور جستجو چیست
 • چرا SEO مهم است
 • پژوهش کلید واژه
 • تاثیر کلمات کلیدی در رتبه سایت
 • بهینه سازی وب سایت
 • کار با دامنه و میزبانی وب
 • نحوه انتخاب دامنه
 • نحوه طراحی وب سایت
 • نحوه اضافه کردن URL به موتور جستجو
 • SEO و عوامل موثر بر آن
 • نحوه بهینه سازی پست
 • ارسال یک آدرس خوب
 • نحوه ارسال تصویر
 • کار با ساختمان داده‌ها
 • کار با لینک های nofollow و dofollow
 • افزایش فرم اظهار نظر در وب سایت
 • نحوه نوشتن یک ایمیل
 • کار با مجوز ها
 • زبان نشانه گذاری در شبکه های اجتماعی
 • نحوه استفاده از Fiverr
 • نحوه به اشتراک گذاری داده ها
 • نحوه جستجو در گوگل
 • کار با Google Panda
 • رتبه بندی سایت
 • و…

عنوان دوره: Udemy (COMPREHENSIVE) SEO Course – Rank any website in Google
مدت زمان: 7 ساعت
نویسنده: Hassan Ahmed, HasKom Instructors


توضیحات:

Udemy (COMPREHENSIVE) SEO Course - Rank any website in Google

Hassan Ahmed, HasKom Instructors
7 Hours
All Levels

Learn Basic to Advance SEO, See live case studies and learn how to rank any website in Google with White Hat SEO.
In this course your will know all about Search Engine Optimization.
First thing is that I will add more lectures soon and I will update this course from time to time. The course will be containing over 100 Lectures.
Following are the points that you will cover in this course,
This course will let you know each and every knowledge of SEO, Link Building and It's Strategies. With the help of this course you will be able to rank your or your client website.
What are the requirements?
Most Important thing is time to understand the course.
Normal Internet connection.
Basic knowledge of website and blog
What am I going to get from this course?
Over 68 lectures and 7 hours of content!
A guide to search engine, search engine optimization and its importance.
Difference between Nofollow and Dofollow Links.
Complete keyword research guide with a list of best research tools.
How to do SEO before starting a website
Guide to On page SEO, its importance and factors.
Optimizing the post title, url, meta description, image and data with proper keyword research in order to make it search engine friendly.
You will get to know about Link Building, importance of Backlinks and complete Link Building Strategies.
Building quality backlinks with blog commenting and a guide to how to find blogs for commenting along with .edu and .gov sites.
Guide to Email outreach program, use your subscribers, find market email addresses, compose good email and worksheet for email outreach program.
Build backlinks with social bookmarking, my 800+ visitors from single site, fiverr for social bookmarking and a list of 200+ dofollow social bookmarking site to generate backlinks.
Guide to video sharing and what are the best tools for white board animation.
Build reputation and quality backlinks with unique visitors through guest posting, write a good and acceptable guest post and List of 200 Sites that accept guest posts.
Three Ebooks that will guide you though different ways to rank your website in Top of Google Search.
What is the target audience?
Those who want to rank their website in top of search result.
Those who want to improve their global ranking.
Those who want to use SEO as an income source.
Those who want to increase their product sales by appearing in top of search results

Section 1: Introduction
Lecture 1
Introduction to the Course and Instructor
03:32
Section 2: Search Engine Optimization and its Importance
Lecture 2
What is Search Engine
03:06
Lecture 3
What is Search Engine Optimization
03:03
Lecture 4
Why SEO is Important
03:42
Section 3: Keyword Research
Lecture 5
What are Keywords
06:03
Lecture 6
How to do Keyword Research
12:25
Lecture 7
Short Tail & Long Tail Keywords
02:48
Lecture 8
Best Keyword Research Tools
2 pages
Section 4: SEO Before Website
Lecture 9
How to Select a Topic
12:26
Lecture 10
Buy Domain and Web Hosting
08:06
Lecture 11
List of Domain and Hosting Companies
3 pages
Lecture 12
List of Web Design and Templates Sites
3 pages
Lecture 13
How to Add URL to Search Engine
02:25
Section 5: On Page Search Engine Optimization
Lecture 14
What is On Page SEO?
03:07
Lecture 15
Why On Page SEO is Important?
04:32
Lecture 16
Factors of On Page SEO
03:22
Lecture 17
Keyword Density
03:27
Lecture 18
Keyword Stuffing
03:55
Lecture 19
Post Length
02:47
Section 6: Factor of On Page SEO
Lecture 20
How to Write and Optimize Post Title
06:53
Lecture 21
How to write Optimized Meta Description
08:09
Lecture 22
Write a Good Post URL
06:20
Lecture 23
Optimize Post Image
04:35
Lecture 24
Optimize Post
07:07
Section 7: Off Page Search Engine Optimization
Lecture 25
What is Off Page SEO
06:14
Lecture 26
Why Off Page SEO is Important
03:13
Lecture 27
Factors of Off Page SEO
02:37
Lecture 28
Important Info
01:49
Section 8: Off Page SEO - Link Building
Lecture 29
What is Link Building?
02:02
Lecture 30
Factors of Link Building
02:58
Lecture 31
What are dofollow and noffolow links
03:12
Lecture 32
Knowledge of Backlinks
04:34
Section 9: Blog Commenting - Link Building (Off Page SEO)
Lecture 33
What is Blog Commenting?
07:22
Lecture 34
Is Blog Commenting Good?
02:17
Lecture 35
How to find Blogs for Commenting?
08:24
Lecture 36
How to write a Satisfied Comment?
14:27
Lecture 37
How to find .edu and .gov Sites
03:13
Section 10: Email Out Reach - Link Building (Off Page SEO)
Lecture 38
What is Email Out Reach?
02:27
Lecture 39
How to get Email Addresses?
14:03
Lecture 40
Compose an Email?
07:18
Lecture 41
Compose an Email
2 pages
Lecture 42
Email Out Reach Examples and Worksheet
7 pages
Section 11: Directory, Article Submission and Forum Posting - Link Building (Off Page SEO)
Lecture 43
What is Directory Submission?
04:13
Lecture 44
Submit your Blog to Directory
06:59
Lecture 45
16 Best Directories to Submit your Blog
1 page
Lecture 46
Article Submission
07:45
Lecture 47
50 Best Article Submission Sites
2 pages
Lecture 48
Forum Posting
09:16
Section 12: Social Bookmarking - Link Building (Off Page SEO)
Lecture 49
What is Social Bookmarking?
05:45
Lecture 50
How I got 851 visits and Is it stills important?
05:36
Lecture 51
Use Fiverr for Social Bookmarking
06:01
Lecture 52
Best Fiverr Gigs for Social Bookmarking
1 page
Lecture 53
200+ Dofollow Social Bookmarking Sites
14 pages
Section 13: Video Sharing - Link Building (Off Page SEO)
Lecture 54
Video Sharing
09:02
Lecture 55
Best Tools for White Board Animation
1 page
Lecture 56
Best Video Recording Softwares
1 page
Lecture 57
Best Video Sharing Sites
1 page
Section 14: Guest Posting - Link Building (Off Page SEO)
Lecture 58
What is Guest Posting?
04:23
Lecture 59
100 Site that Accept Guest Post (1)
3 pages
Lecture 60
100 Sites that Accept Guest Post (2)
5 pages
Lecture 61
Write a Good and Acceptable Guest Post
8 pages
Section 15: Social Media - Link Building (Off Page SEO)
Lecture 62
Social Media Sharing
02:50
Lecture 63
Social Media Best Practice Guide
12 pages
Section 16: Google Search Algorithms and Recovery From Penalties
Lecture 64
Google Algorithms
02:55
Lecture 65
Google Panda (Algorithm)
04:23
Section 17: Bonus Section (Surprises and Gifts)
Lecture 66
Page One Ranking Formulla
47 pages
Lecture 67
WHITERANK - Rank Your Website Without Any Backlink
24 pages
Lecture 68
TimeRoid - Ranking Factor Revealed
13 pages