پیشنهاد فرادرس

آموزش کامل برنامه نویسی واکنش گرا با پایتون 

دسته بندی ها: آموزش پایتون (Python) ، آموزش های Packtpub

برنامه نویسی واکنش گرا یک الگو برنامه نویسی شی گرا است. ایجاد یک جعبه ابزار در برنامه نویسی واکنش گرا باعث آسان تر  شدن کارهایی مانند: عملیات فیلتر، ایجاد، انتقال، و یکسان سازی جریان مشاهدات، می شود. با نوشتن تنها چند خط قابل نگهداری، ما امکان دسترسی به سوکت ها ییرا خواهیم داشت که درخواست های چند گانه را دریافت کرده، و سپس آنها را بر روی یک پروسه همزمان که منجر به ایجاد خروجی فیلتر شده می گردد را داشته باشیم. این راهنمای تمرینی شما را بصورت یکنواخت و منظم با برنامهنویسیواکنشگرا آشنا می کند. در این دوره آموزشی برنامه نویسی واکنش گرا در رویت را به کمک RxPY می آموزید و براحتی می توانید برنامه های کاربردی سازمانی خوبی را خودتان بنویسید. این دوره آموزشی، کتابخانه مهم پایتون یعنی(Python reactive extensions (RxPY را پوشش داده و بطور مفصل نقش برنامه نویسی غیر هم زمان و برنامه نویسی واکنش گرا را در ایجاد کتابخانه reactive extensions شرح می دهد. همچنین در این دوره بررسی دقیقی بر کلاس ها، متدهای و عملگرها برای کمک به ایجاد برنامه های کاربردی واکنش گرا خواهد شد.

در انتهای این دوره آموزشی شما به خوبی خواهید آموخت که چگونه مسائل موجود در دنیای واقعی حل را کرده و یک درک واضح از اینکه چگونه و در چه موقع از رهیافت های مختلف نمایش داده شده در RxPY استفاده کنید.

مباحث دوره:

 • بررسی برنامه نویسی واکنش گرا و نتایج آن
 • نصب و راه اندازی محیط کاری
 • بررسی اینکه برنامه های کاربردی واکنش گرا چگونه در پایتون کار می کنند.
 • درک جریان درخواست / پاسخ واکنش گرا
 • ایجاد مشاهده گر کاربر و قابل مشاهده ها
 • معرفی بر مشاهده گر ها و قابل مشاهده ها
 • ایجاد و پیاده سازی قابل مشاهده ها
 • بکارگیری آیتم های ایجاد شده توسط قابل مشاهده ها
 • بررسی عامل ها در ReactiveX
 • پیاده سازی قابلمشاهدهها به کمک عملگرهایRxPy و زنجیره ای کردن
 • معرفی و استفاده از RxPy
 • بررسی چگونگی ترکیب قابل مشاهده ها در RxPy
 • خواندن فایل به کمک RxPy
 • پیاده سازی چند پخشی و هم زمانی
 • درک چند پخشی در ReactiveX و پیاده سازی ان
 • درک هم زمانی در RxPy
 • پیاده سازی موازی سازی با کمک عملگرهایRxPy
 • بررسی عملی یک برنامه کاربردی واکنش گرا در پایتون
آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Hands-On Reactive Programming with Python [Video] Publisher:Packtpub Author:Syeda Seemab Duration:2 hours 34 minutes

Build reactive applications with Python. Make your applications concurrent and asynchronous with RxPY
Reactive Programming makes things easier by adding a toolbox of operators to filter, create, transform, and unify any of those observable streams. In just a few lines of maintainable code, we can have web sockets that receive multiple requests and handle them on an asynchronous process that serves a filtered output.
This practical guide will take you steadily through an exploration of Reactive Programming. In this course, you will learn about Reactive Programming in Python using RxPY and simplify the way you write code and create robust enterprise applications. The course covers the major libraries on Python reactive extensions (RxPY) and explains in detail the role of asynchronous programming and event-based programming in building reactive extensions. You will look deep into its provided classes, methods, and operators, to help you to build a reactive application.
By the end of the course, you will be equipped to solve real-world problems and have a clear understanding of when and how you should use the different approaches demonstrated in RxPY.
The code bundle for this video course is available at - https://github.com/PacktPublishing/Hands-On-Reactive-Programming-with-Python-video-
Style and Approach
A step-by-step guide to understanding and implementing Reactive Programming in Python to build a reactive application. Each part of this course involves practical examples for almost all RxPY library operators and modules, to help you to build a reactive application in Python.
Released: Friday, November 30, 2018
Introduction and Setup
The Course Overview
Exploring Reactive Programming and Its Advantages
Setting Up Your Environment
Exploring How Reactive Applications Work in Python
Understanding Reactive Request/Response Streams
Creating User Observers and Observables
Introduction to Working of Observers and Observables
Creating and Implementing Observables
Handling Items Provided by Observables
Exploring Subjects in ReactiveX
Implementation of Observables Using RxPy Operators and Chaining
Introduction and Use of RxPy Operators
Practical Code Examples for Some Important RxPy Operators
Chaining in Reactive Observables Using Operators
Implementing the Subscribe Method Using Observables
Combining Observables and Reading Data in RxPy
Exploring How to Combine Observables in RxPy
File Reading Using RxPy
Working with Schedulers in RxPy
Implementation of Multicasting and Concurrency
Understanding Multicasting in ReactiveX and Its Implementation
Understanding Concurrency with RxPy
Implementing Parallelization Using RxPy Operators
Exploring a Practical Python Reactive Application

پیشنهاد فرادرس