برنامه نویسی واکنش گرا یک الگو برنامه نویسی شی گرا است. ایجاد یک جعبه ابزار در برنامه نویسی واکنش گرا باعث آسان تر  شدن کارهایی مانند: عملیات فیلتر، ایجاد، انتقال، و یکسان سازی جریان مشاهدات، می شود. با نوشتن تنها چند خط قابل نگهداری، ما امکان دسترسی به سوکت ها ییرا خواهیم داشت که درخواست های چند گانه را دریافت کرده، و سپس آنها را بر روی یک پروسه همزمان که منجر به ایجاد خروجی فیلتر شده می گردد را داشته باشیم. این راهنمای تمرینی شما را بصورت یکنواخت و منظم با برنامهنویسیواکنشگرا آشنا می کند. در این دوره آموزشی برنامه نویسی واکنش گرا در رویت را به کمک RxPY می آموزید و براحتی می توانید برنامه های کاربردی سازمانی خوبی را خودتان بنویسید. این دوره آموزشی، کتابخانه مهم پایتون یعنی(Python reactive extensions (RxPY را پوشش داده و بطور مفصل نقش برنامه نویسی غیر هم زمان و برنامه نویسی واکنش گرا را در ایجاد کتابخانه reactive extensions شرح می دهد. همچنین در این دوره بررسی دقیقی بر کلاس ها، متدهای و عملگرها برای کمک به ایجاد برنامه های کاربردی واکنش گرا خواهد شد.

در انتهای این دوره آموزشی شما به خوبی خواهید آموخت که چگونه مسائل موجود در دنیای واقعی حل را کرده و یک درک واضح از اینکه چگونه و در چه موقع از رهیافت های مختلف نمایش داده شده در RxPY استفاده کنید.

مباحث دوره:

 • بررسی برنامه نویسی واکنش گرا و نتایج آن
 • نصب و راه اندازی محیط کاری
 • بررسی اینکه برنامه های کاربردی واکنش گرا چگونه در پایتون کار می کنند.
 • درک جریان درخواست / پاسخ واکنش گرا
 • ایجاد مشاهده گر کاربر و قابل مشاهده ها
 • معرفی بر مشاهده گر ها و قابل مشاهده ها
 • ایجاد و پیاده سازی قابل مشاهده ها
 • بکارگیری آیتم های ایجاد شده توسط قابل مشاهده ها
 • بررسی عامل ها در ReactiveX
 • پیاده سازی قابلمشاهدهها به کمک عملگرهایRxPy و زنجیره ای کردن
 • معرفی و استفاده از RxPy
 • بررسی چگونگی ترکیب قابل مشاهده ها در RxPy
 • خواندن فایل به کمک RxPy
 • پیاده سازی چند پخشی و هم زمانی
 • درک چند پخشی در ReactiveX و پیاده سازی ان
 • درک هم زمانی در RxPy
 • پیاده سازی موازی سازی با کمک عملگرهایRxPy
 • بررسی عملی یک برنامه کاربردی واکنش گرا در پایتون