آموزش پیشنهادی فرادرس

دوره کامل Android Studio - توسعه اپلیکیشن

دسته بندی ها: برنامه نویسی موبایل ، آموزش های یودمی (Udemy) ، آموزش جاوا (Java) ، آموزش برنامه نویسی اندروید (Android) ، آموزش اندروید استودیو (Android Studio)

به بهترین برنامه توسعه برنامه Android خوش آمدید. دوره های کامل توسعه اپلیکیشن به شما می آموزد که چگونه با استفاده از جاوا کدنویسی کنید و اپلیکیشن های اندروید زیبا برای تلفن ها و تبلت ها ایجاد کنید. حتی اگر تجربه برنامه نویسی نداشته باشید، دانش برنامه نویسی لازم خود را از طریق ایجاد اپلیکیشن های دنیای واقعی یاد خواهید گرفت. در پایان این دوره، شما به صورت روتین در جاوا برنامه نویسی خواهید کرد و می توانید به عنوان یک توسعه دهنده Android کار کنید. در این دوره با مفاهیم برنامه ریزی شی گرا (OOP): نوع سیستم، متغیرها، توابع و متدها، وراثت، کلاس ها و پروتکل ها، ساختارهای کنترل: استفاده از If/­Else clauses، منطق، Switch statements برای کنترل جریان اجرا، ساختار داده ها: نحوه کار با مجموعه ها، مانند آرایه ها، نقشه ها و ArrayLists، طراحی نرم افزار: چگونگی سازماندهی و قالببندی کد برای خوانایی و نحوه اجرای الگوی طراحی MVC، شبکه سازی: نحوه تماس نامحدود API، ذخیره و بازیابی داده ها از ابر، و استفاده از فرمت JSON برای ارتباط سرور آشنا می شوید.

سرفصل:

 • معرفی دوره
 • نصب و پیکربندی Android Studio، JAVA JDK و GENYMOTION
 • ایجاد اولین اپلیکیشن اندروید
 • چرخه عمر اندروید
 • اضافه کردن دو شماره برنامه (ماشین حساب ساده)
 • محتوا بسته، Fill Parent، فیلد رمز عبور و Toast در اندروید
 • مبانی Android Checkbox
 • مبانی Android RadioButton
 • مبانی Android RatingBar
 • مثال Android Alert Dialog
 • Android Analogclock And Digitalclock
 • صفحه ورود به سیستم اندروید
 • Android ImageView
 • Android ListView
 • Fragments در اندروید
 • Android TimePicker
 • پایگاه داده SQLite اندروید
 • ایجاد پایگاه داده و جداول
 • وارد کردن مقادیر به جدول پایگاه داده SQLite با استفاده از Android
 • نمایش مقادیر جدول پایگاه داده SQLite با استفاده از Android
 • به روزرسانی مقادیر جدول پایگاه داده SQLite با استفاده از Android
 • حذف مقادیر در جدول پایگاه داده SQLite با استفاده از اندروید
 • پایگاه داده MySQL اندروید
 • و غیره
آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Android Studio Masterclass - APP DEVELOPMENT COURSE Publisher:Udemy Author:Sagar Kundu Duration:10:30:46

Learn Android App Development using ANDROID STUDIO & JAVA JDK .
Welcome to the world's best Android app development course. This Android with Java course is based on our in-person app development bootcamp in London. We've perfected the curriculum over 4 years of in-person teaching. So we know all your questions before you even ask them!
Our complete app development courses teaches you how to code using Java and build beautiful Android apps for phones and tablets. 
Even if you have ZERO programming experience.
The course includes hours and hours of HD video tutorials and builds your programming knowledge through making real world apps.
By the end of this course, you will be fluently programming in Java and be ready to make your very own apps or start a freelancing job as an Android developer.From beginner to Android app developer using just one course
By the end of the course you'll not just be familiar but completely understand:
Concepts of Object Oriented Programming (OOP): The type system, variables, functions and methods, inheritance, classes and protocols.Control Structures: Using If/­Else clauses, Switch statements and logic to control the flow of execution.Data Structures: How to work with collections, such as arrays, maps, and ArrayLists.Software Design: How to organise and format code for readability and how to implement the Model ­View­ Controller (MVC) design pattern.Networking: How to make asynchronous API calls, store and retrieve data from the cloud, and use the JSON format for server communication.REMEMBER… There is a full money back guarantee, just as long as you request it within 30 days of purchasing the course.
So what are you waiting for? Click the buy it now button. You’ve got nothing to lose (and access to the best Android app development course to gain).
Who is the target audience?
Anyone Can Take This Course

Introduction
1 Lecture
01:20
Introduction
Preview
01:20

INSTALLATION & CONFIGURATION OF ANDROID STUDIO & JAVA JDK & GENYMOTION
3 Lectures
29:50
INSTALLING JAVA JDK
Preview
07:35
INSTALLING ANDROID STUDIO
Preview
07:17
INSTALL & SETUP GENYMOTION FOR ANDROID STUDIO
Preview
14:58

ANDROID STUDIO COMPLETE TUTORIAL
37 Lectures
06:55:28
Building Your First Android App (Hello World Example)
14:56
Basic Overview of an Android App
12:03
Android Activity Lifecycle
07:37
Android Activity Lifecycle State change Example
09:20
Adding Two Numbers App (Simple Calculator)
14:29
Wrap Content , Fill Parent , Password Field and Toast in Android
12:36
Android Checkbox Basics and Example
14:34
Android RadioButton Basics With Example
11:10
Android RatingBar Basics
10:05
Android Alert Dialog Example
12:50
How to Start New Activity On Button Click via Intent
12:08
Android Analogclock And Digitalclock Example
06:58
Android Login Screen Example Part 1
13:04
Android Login Screen Example Part 2
14:49
Android ImageView example
14:46
Android ListView
11:13
SeekBar
10:09
Android WebView Example
09:38
Android Gestures (Using Touch Gestures)
14:30
Fragments in Android - Part 1
14:54
Fragments in Android - Part 2
09:59
Android AutoCompleteTextView Control
07:50
Android TimePicker
07:24
Android TimePicker Dialog ( TimePickerDialog )
13:31
Android DatePicker Dialog ( DatePickerDialog)
13:53
Showing Notifications and using NotificationManager
10:04
Action Bar (ActionBar) - part 1
10:02
Action Bar (ActionBar) Overflow Menu Items and Icons - part 2
12:41
Add Up Button for Low-level Activities to Action Bar - part 3
11:00
Explicit and Implicit Intents in Android
11:03
Introduction to Services and Creating Started Service
12:53
Service and Thread in Android
10:01
Creating Service Using IntentService
08:05
Bound Services
15:00
Applying Styles on Components
06:11
Style inheritance in Android
03:57
How to Save a File on Internal Storage
10:05

Android SQLite Database
6 Lectures
01:19:08
Introduction + Creating Database and Tables - part 1
10:50
Introduction + Creating Database and Tables - part 2
14:36
Insert values to SQLite Database table using Android
13:58
Show SQLite Database table Values using Android
14:35
Update values in SQLite Database table using Android
14:54
Delete values in SQLite Database table using Android
10:15

Android MySQL Database
4 Lectures
01:44:30
Creating Database And Writing PHP Script
28:44
Android Login with PHP MySQL
33:35
Connecting Android App to Online MySQL Database
16:44
Insert Data in Mysql Database using Registration Form
25:27

HELP US
1 Lecture
00:30
WE NEED YOUR REVIEW
00:30

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس