QT

 • استفاده از Cmake با Qt Creator برای ایجاد برنامه های++C

استفاده از Cmake با Qt Creator برای ایجاد برنامه های++C

سه شنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۴ - ساعت ۰۳:۰۰
 • نصب Qt Creator و SDK بر روی لینوکس اوبونتو

نصب Qt Creator و SDK بر روی لینوکس اوبونتو

سه شنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۴ - ساعت ۰۳:۰۰
 • آموزش ++QT C جلسه 30- استفاده از QCheckBox و QRadioButton درQt

آموزش ++QT C جلسه 30- استفاده از QCheckBox و QRadioButton درQt

سه شنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۴ - ساعت ۰۲:۵۶
 • آموزش++QT C جلسه 29- استفاده از QWebView و باز کردن صفحه وب در QWebView

آموزش++QT C جلسه 29- استفاده از QWebView و باز کردن صفحه وب در QWebView

سه شنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۴ - ساعت ۰۲:۵۶
 • آموزش++QT C جلسه 28- نمایش یک Splash Screen در Qt

آموزش++QT C جلسه 28- نمایش یک Splash Screen در Qt

سه شنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۴ - ساعت ۰۲:۵۶
 • آموزش ++QT C جلسه 27- خواندن فایل های متنی و نمایش فایل در textbrowser یا textEdit

آموزش ++QT C جلسه 27- خواندن فایل های متنی و نمایش فایل در textbrowser یا textEdit

سه شنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۴ - ساعت ۰۲:۵۶
 • آموزش ++QT C جلسه 26- ایجاد ساعت دیجیتال با استفاده از Qtimer و QDateTime در QT

آموزش ++QT C جلسه 26- ایجاد ساعت دیجیتال با استفاده از Qtimer و QDateTime در QT

سه شنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۴ - ساعت ۰۲:۵۵
 • آموزش++QT C جلسه 25- اجرای فایل EXE با کلیک یک دکمه در Qt

آموزش++QT C جلسه 25- اجرای فایل EXE با کلیک یک دکمه در Qt

سه شنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۴ - ساعت ۰۲:۵۵
 • آموزش ++QT C جلسه 24- استفاده از QFileDialog

آموزش ++QT C جلسه 24- استفاده از QFileDialog

سه شنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۴ - ساعت ۰۲:۵۵
 • آموزش ++QT C جلسه 23- باز کردن یک وب سایت در مرورگرپیش فرض

آموزش ++QT C جلسه 23- باز کردن یک وب سایت در مرورگرپیش فرض

سه شنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۴ - ساعت ۰۲:۵۵
 • آموزش++QT C جلسه 22- نمایش مقادیر دیتابیس در QlineEdit یا textbox با انتخابQListView

آموزش++QT C جلسه 22- نمایش مقادیر دیتابیس در QlineEdit یا textbox با انتخابQListView

سه شنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۴ - ساعت ۰۲:۵۴
 • آموزش ++QT C جلسه 21- نمایش ردیف منتخب از QTableView در QlineEdit

آموزش ++QT C جلسه 21- نمایش ردیف منتخب از QTableView در QlineEdit

سه شنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۴ - ساعت ۰۲:۵۴
 • آموزش ++QT C جلسه 20- نمایش مقادیر دیتابیس در QlineEdit یا textbox با انتخاب Combobox

آموزش ++QT C جلسه 20- نمایش مقادیر دیتابیس در QlineEdit یا textbox با انتخاب Combobox

سه شنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۴ - ساعت ۰۲:۵۳
 • آموزش ++QT C جلسه 19- اتصال QComboBox با مقادیر دیتابیس SQLite

آموزش ++QT C جلسه 19- اتصال QComboBox با مقادیر دیتابیس SQLite

سه شنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۴ - ساعت ۰۲:۵۳
 • آموزش ++QT C جلسه 18- اتصال QListView با مقادیر دیتابیس SQLite

آموزش ++QT C جلسه 18- اتصال QListView با مقادیر دیتابیس SQLite

سه شنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۴ - ساعت ۰۲:۵۳
 • آموزش ++QT C جلسه 17- بار گذاری اطلاعات SqLite در QTableView

آموزش ++QT C جلسه 17- بار گذاری اطلاعات SqLite در QTableView

سه شنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۴ - ساعت ۰۲:۵۲
 • آموزش ++QT C جلسه 16- حذف داده ها ازدیتابیس SqLite با pushbutton

آموزش ++QT C جلسه 16- حذف داده ها ازدیتابیس SqLite با pushbutton

سه شنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۴ - ساعت ۰۲:۵۲
 • آموزش++QT Cجلسه 15- ویرایش و به روزرسانی داده ها از دیتابیس SqLite با pushbutton

آموزش++QT Cجلسه 15- ویرایش و به روزرسانی داده ها از دیتابیس SqLite با pushbutton

سه شنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۴ - ساعت ۰۲:۵۲
 • آموزش ++QT C جلسه 14- ذخیره داده ها در دیتابیس SqLite با pushbutton

آموزش ++QT C جلسه 14- ذخیره داده ها در دیتابیس SqLite با pushbutton

سه شنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۴ - ساعت ۰۲:۵۲
 • آموزش ++QT C جلسه 13- ایجاد یک کانکشن SQLite و باز و بسته کردن آن با تابع

آموزش ++QT C جلسه 13- ایجاد یک کانکشن SQLite و باز و بسته کردن آن با تابع

سه شنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۴ - ساعت ۰۲:۵۲