Adobe Photoshop

 • آموزش مقدماتی Photoshop CS6 جلسه 200- فیلم نهایی

آموزش مقدماتی Photoshop CS6 جلسه 200- فیلم نهایی

شنبه ۱۲ دی ۱۳۹۴ - ساعت ۰۰:۰۲
 • آموزش مقدماتی Photoshop CS6 جلسه 199- Liquify Mesh

آموزش مقدماتی Photoshop CS6 جلسه 199- Liquify Mesh

شنبه ۱۲ دی ۱۳۹۴ - ساعت ۰۰:۰۲
 • آموزش مقدماتی Photoshop CS6 جلسه 198- گزینه های Liquify Viewer

آموزش مقدماتی Photoshop CS6 جلسه 198- گزینه های Liquify Viewer

شنبه ۱۲ دی ۱۳۹۴ - ساعت ۰۰:۰۲
 • آموزش مقدماتی Photoshop CS6 جلسه 197- گزینه های Liquify Mask

آموزش مقدماتی Photoshop CS6 جلسه 197- گزینه های Liquify Mask

شنبه ۱۲ دی ۱۳۹۴ - ساعت ۰۰:۰۲
 • آموزش مقدماتی Photoshop CS6 جلسه 196- گزینه های ابزار Liquify

آموزش مقدماتی Photoshop CS6 جلسه 196- گزینه های ابزار Liquify

شنبه ۱۲ دی ۱۳۹۴ - ساعت ۰۰:۰۲
 • آموزش مقدماتی Photoshop CS6 جلسه 195- Liquify

آموزش مقدماتی Photoshop CS6 جلسه 195- Liquify

شنبه ۱۲ دی ۱۳۹۴ - ساعت ۰۰:۰۲
 • آموزش مقدماتی Photoshop CS6 جلسه 194- فیلترهای هوشمند

آموزش مقدماتی Photoshop CS6 جلسه 194- فیلترهای هوشمند

شنبه ۱۲ دی ۱۳۹۴ - ساعت ۰۰:۰۲
 • آموزش مقدماتی Photoshop CS6 جلسه 193- Filter Gallery

آموزش مقدماتی Photoshop CS6 جلسه 193- Filter Gallery

شنبه ۱۲ دی ۱۳۹۴ - ساعت ۰۰:۰۲
 • آموزش مقدماتی Photoshop CS6 جلسه 191- نوع ماسک ها

آموزش مقدماتی Photoshop CS6 جلسه 191- نوع ماسک ها

شنبه ۱۲ دی ۱۳۹۴ - ساعت ۰۰:۰۲
 • آموزش Photoshop CS6 جلسه 190- شکل دادن به لایه ها

آموزش Photoshop CS6 جلسه 190- شکل دادن به لایه ها

شنبه ۱۲ دی ۱۳۹۴ - ساعت ۰۰:۰۱
 • آموزش مقدماتی Photoshop CS6 جلسه 189- تبدیل نوع لایه ها

آموزش مقدماتی Photoshop CS6 جلسه 189- تبدیل نوع لایه ها

شنبه ۱۲ دی ۱۳۹۴ - ساعت ۰۰:۰۱
 • آموزش Photoshop CS6 جلسه 188- Rasterize انواع لایه ها

آموزش Photoshop CS6 جلسه 188- Rasterize انواع لایه ها

شنبه ۱۲ دی ۱۳۹۴ - ساعت ۰۰:۰۱
 • آموزش مقدماتی Photoshop CS6 جلسه 187- جستجو و جایگزینی متن

آموزش مقدماتی Photoshop CS6 جلسه 187- جستجو و جایگزینی متن

شنبه ۱۲ دی ۱۳۹۴ - ساعت ۰۰:۰۱
 • آموزش مقدماتی Photoshop CS6 جلسه 186- بررسی املا

آموزش مقدماتی Photoshop CS6 جلسه 186- بررسی املا

شنبه ۱۲ دی ۱۳۹۴ - ساعت ۰۰:۰۰
 • آموزش مقدماتی Photoshop CS6 جلسه 185- سبک های متن

آموزش مقدماتی Photoshop CS6 جلسه 185- سبک های متن

شنبه ۱۲ دی ۱۳۹۴ - ساعت ۰۰:۰۰
 • آموزش مقدماتی Photoshop CS6 جلسه 184- Warp Text

آموزش مقدماتی Photoshop CS6 جلسه 184- Warp Text

شنبه ۱۲ دی ۱۳۹۴ - ساعت ۰۰:۰۰
 • آموزش مقدماتی Photoshop CS6 جلسه 183- Anti Aliasing Font

آموزش مقدماتی Photoshop CS6 جلسه 183- Anti Aliasing Font

شنبه ۱۲ دی ۱۳۹۴ - ساعت ۰۰:۰۰
 • آموزش مقدماتی Photoshop CS6 جلسه 182- موارد بیشتر پنل پاراگراف

آموزش مقدماتی Photoshop CS6 جلسه 182- موارد بیشتر پنل پاراگراف

شنبه ۱۲ دی ۱۳۹۴ - ساعت ۰۰:۰۰
 • آموزش مقدماتی Photoshop CS6 جلسه 181- پنل پاراگراف

آموزش مقدماتی Photoshop CS6 جلسه 181- پنل پاراگراف

شنبه ۱۲ دی ۱۳۹۴ - ساعت ۰۰:۰۰
 • آموزش مقدماتی Photoshop CS6 جلسه 180- 101 فونت

آموزش مقدماتی Photoshop CS6 جلسه 180- 101 فونت

شنبه ۱۲ دی ۱۳۹۴ - ساعت ۰۰:۰۰
 • آموزش مقدماتی Photoshop CS6 جلسه 179- مبانی ابزار متن

آموزش مقدماتی Photoshop CS6 جلسه 179- مبانی ابزار متن

جمعه ۱۱ دی ۱۳۹۴ - ساعت ۲۳:۵۸