Tkinter

 • آموزش رابط گرافیکی Python با Tkinter جلسه 14- تصاویر و آیکون ها

آموزش رابط گرافیکی Python با Tkinter جلسه 14- تصاویر و آیکون ها

دوشنبه ۰۴ بهمن ۱۳۹۵ - ساعت ۲۰:۱۷
 • آموزش رابط گرافیکی Python با Tkinter جلسه 13- اشکال و گرافیک

آموزش رابط گرافیکی Python با Tkinter جلسه 13- اشکال و گرافیک

دوشنبه ۰۴ بهمن ۱۳۹۵ - ساعت ۱۹:۴۷
 • آموزش رابط گرافیکی Python با Tkinter جلسه 12- Messagebox

آموزش رابط گرافیکی Python با Tkinter جلسه 12- Messagebox

دوشنبه ۰۴ بهمن ۱۳۹۵ - ساعت ۱۹:۱۷
 • آموزش رابط گرافیکی Python با Tkinter جلسه 11- اضافه کردن نوار وضعیت

آموزش رابط گرافیکی Python با Tkinter جلسه 11- اضافه کردن نوار وضعیت

دوشنبه ۰۴ بهمن ۱۳۹۵ - ساعت ۱۸:۴۷
 • آموزش رابط گرافیکی Python با Tkinter جلسه 10- ایجاد یک نوار ابزار

آموزش رابط گرافیکی Python با Tkinter جلسه 10- ایجاد یک نوار ابزار

دوشنبه ۰۴ بهمن ۱۳۹۵ - ساعت ۱۸:۱۷
 • آموزش رابط گرافیکی Python با Tkinter جلسه 9- ایجاد منوهای کشویی

آموزش رابط گرافیکی Python با Tkinter جلسه 9- ایجاد منوهای کشویی

دوشنبه ۰۴ بهمن ۱۳۹۵ - ساعت ۱۷:۴۷
 • آموزش رابط گرافیکی Python با Tkinter جلسه 8- استفاده از کلاس ها

آموزش رابط گرافیکی Python با Tkinter جلسه 8- استفاده از کلاس ها

دوشنبه ۰۴ بهمن ۱۳۹۵ - ساعت ۱۷:۱۷
 • آموزش رابط گرافیکی Python با Tkinter جلسه 7- رویدادهای کلیک ماوس

آموزش رابط گرافیکی Python با Tkinter جلسه 7- رویدادهای کلیک ماوس

دوشنبه ۰۴ بهمن ۱۳۹۵ - ساعت ۱۶:۴۷
 • آموزش رابط گرافیکی Python با Tkinter جلسه 6- توابع اتصال به لایه ها

آموزش رابط گرافیکی Python با Tkinter جلسه 6- توابع اتصال به لایه ها

دوشنبه ۰۴ بهمن ۱۳۹۵ - ساعت ۱۶:۱۷
 • آموزش رابط گرافیکی Python با Tkinter جلسه 5- آشنایی بیشتر با Grid Layout

آموزش رابط گرافیکی Python با Tkinter جلسه 5- آشنایی بیشتر با Grid Layout

دوشنبه ۰۴ بهمن ۱۳۹۵ - ساعت ۱۵:۴۷
 • آموزش رابط گرافیکی Python با Tkinter جلسه 4- Grid Layout

آموزش رابط گرافیکی Python با Tkinter جلسه 4- Grid Layout

دوشنبه ۰۴ بهمن ۱۳۹۵ - ساعت ۱۵:۱۷
 • آموزش رابط گرافیکی Python با Tkinter جلسه 3- نحوه اتصال ابزار ها

آموزش رابط گرافیکی Python با Tkinter جلسه 3- نحوه اتصال ابزار ها

دوشنبه ۰۴ بهمن ۱۳۹۵ - ساعت ۱۴:۴۷
 • آموزش رابط گرافیکی Python با Tkinter جلسه 2- سازماندهی لایه ها

آموزش رابط گرافیکی Python با Tkinter جلسه 2- سازماندهی لایه ها

دوشنبه ۰۴ بهمن ۱۳۹۵ - ساعت ۱۴:۱۷
 • آموزش رابط گرافیکی Python با Tkinter جلسه 1- معرفی دوره

آموزش رابط گرافیکی Python با Tkinter جلسه 1- معرفی دوره

دوشنبه ۰۴ بهمن ۱۳۹۵ - ساعت ۱۳:۴۷